ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಜ್ರದ್ಪಡ್ಯಾಣಕಂಡೆನು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದ್ವಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದ್ಹರಳಿನಡ್ಡಿಕೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರದ್ಹಾರ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರನಖಗಳ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರನಾಮ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರನೊ1 ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪಂಜರ ( 2 , 2 )
ವಜ್ರಪಂಜರನ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪಂಜರನೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪಂಜರನೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪಂಜರಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪಂಜರು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಪೀಠದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಬಲ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಭೂಷಣವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಯದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಯವಾದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಾಣಿಕದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಾಣಿಕದ್ಹಸೆಯಿದ್ದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯ ( 2 , 1 )
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮುನಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮೋತಿಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಲೇಪನ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವನು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವನೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವನೆರೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವರಿಯು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವಲಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವಾದಮರುತ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವೀಗಿರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವೆನಿಸುತ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವೈಢೂರ್ಯ ( 2 , 2 )
ವಜ್ರಶರೀರಂ ( 6 , 4 )
ವಜ್ರಶರೀರಾ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಶರೀರಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಸೊಂಪು- ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಕವಚವನೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಂಕುಶ ( 12 , 7 )
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾದಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಖ್ಯನಂ ( 1 , 1 )