ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈರ್ವ-ರರಸಿಯರ್ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವಗೆ ( 3 , 2 )
ಈರ್ವರನು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರಲಿ ( 2 , 1 )
ಈರ್ವರಲಿಜ್ಯೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ಈರ್ವರಾ ( 2 , 2 )
ಈರ್ವರಿಗೂ ( 2 , 1 )
ಈರ್ವರಿಗೂಉಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರಿಗೂಎರಡನೇಯವರು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಈರ್ವರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರು ( 5 , 3 )
ಈರ್ವರುತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರುದೇವತಾಂಶದವರುಅಪರೋಕ್ಷಪ್ರಚುರರುಎಂದು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರುಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರುಮೊದಲನೆಯವರು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರುವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರುಸಾಧು ( 1 , 1 )
ಈರ್ವರೂ ( 2 , 2 )
ಈರ್ವಿಧ ( 1 , 1 )
ಈಲೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಈವ ( 16 , 11 )
ಈವತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಈವದಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಈವದು ( 2 , 1 )
ಈವನ ( 1 , 1 )
ಈವನದನು ( 1 , 1 )
ಈವನು ( 3 , 3 )
ಈವನೆ ( 1 , 1 )
ಈವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಈವರು ( 1 , 1 )
ಈವರೆಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈವಸುಧೆಯೊಳರಸಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಈವಾ ( 2 , 2 )
ಈವಾಗಹೊಂದಿದರು ( 1 , 1 )
ಈವಾದ ( 1 , 1 )
ಈವಿ ( 4 , 1 )
ಈವಿಈ ( 1 , 1 )
ಈವಿಜಯಬರೆಯಲಿಕು ( 1 , 1 )
ಈವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಈವುದಿವನೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಈವುದು ( 3 , 2 )
ಈವುಂದೆಂಟನೆ ( 1 , 1 )
ಈವುದೆನಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಈವುದೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಈವುದೆಲ್ಲವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಈವುದೈದೂರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಈವೃತ್ತಾಂತದಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )