ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗುವ ( 14 , 8 )
ಆಗುವತನಕ ( 2 , 2 )
ಆಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವದಿದಕೆ1 ( 1 , 1 )
ಆಗುವದು ( 4 , 4 )
ಆಗುವದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವದೇನೋ ( 1 , 1 )
ಆಗುವದೋ ( 1 , 1 )
ಆಗುವದೋಹಾಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗುವನು ( 1 , 1 )
ಆಗುವನುದಾಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗುವನೆ ( 2 , 2 )
ಆಗುವನೇ ( 1 , 1 )
ಆಗುವರು ( 2 , 2 )
ಆಗುವರೇ ( 1 , 1 )
ಆಗುವರೇಮುಂಚೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವವು ( 1 , 1 )
ಆಗುವಳಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಆಗುವಳಭಿಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಆಗುವಳು ( 1 , 1 )
ಆಗುವಾ ( 1 , 1 )
ಆಗುವಿ ( 4 , 2 )
ಆಗುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದಕ್ಕಣ್ಣನಿತ್ಯಭಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದು ( 15 , 8 )
ಆಗುವುದುವಸ್ತುಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದೆ ( 2 , 2 )
ಆಗುವುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುವುದೊಪರತತ್ವವಿಚಾರ ( 1 , 1 )
ಆಗುವೆ ( 2 , 2 )
ಆಗುವೆನು ( 1 , 1 )
ಆಗುವೆವು ( 1 , 1 )
ಆಗುವೊ ( 1 , 1 )
ಆಗುಸತ್ಯನಿಷ್ಠನಾಗು ( 1 , 1 )
ಆಗುಹೋಗುಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಆಗೆ ( 7 , 6 )
ಆಗೆಂತ್ರವ(?) ( 1 , 1 )
ಆಗೆದರ್ಪಣವಿಲ್ಲದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಆಗೆದುರ್ಜನ ( 1 , 1 )
ಆಗೆದ್ದು ( 2 , 2 )
ಆಗೆನೆ ( 1 , 1 )
ಆಗೆಮಾನ್ಯರೂ ( 1 , 1 )
ಆಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಗೆಲ್ಲಿದಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಆಗೇ ( 2 , 2 )
ಆಗೇಆ ( 1 , 1 )