ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(33) (56) (44) (18) (15) (4) (1) (0) (77) (59) (0) (17) (2) (2) ಅಂ (17) ಅಃ (17) (153) (1) (50) (3) (1) (24) (1) (60) (0) (0) (0) (0) (4) (0) (0) (57) (1) (61) (19) (190) (112) (4) (110) (47) (178) (46) (74) (0) (25) (96) (216) (2) (177) (136) (0)
ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ2ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನೊ ನಿನ್ನ ಜಾತರೂಪಾಂಗದವರದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನಪರಮೇಷ್ಠಿವಂದಿತ |ಚರಣಸುರ ಶಿರೋರನ್ನ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಪಉರಗಪರ್ವತನಿಲಯಭಕತರ ಕರೆದು |ವರಗಳ ಕೊಡುವ ವೆಂಕಟ | ಗರುಡವಾಹನಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಂದರಧರಾಧರಧಾರ ದೇವ ಅ.ಪ.ಕಾಮಿತಾರ್ಥದ ರಂಗ ಮಧ್ವಮುನಿ ಪೂಜಿತ |ರಾಮ ಭವಭಯಭಂಗದಶರೂಪಿ ಶರಧಿಜಾ |ಪ್ರೇಮ ಸುಜನರ ಸಂಗ ಕೊಡು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ||ತಾಮಸರಿಪುಕುರಂಗಾಅಂಕಸಖಸಾಂಗ |ಹೇಮಗರ್ಭನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿ |ನೀ ಮುದದಿ ಪಡೆದೀ ಚರಾಚರ |ನೇಮದಿಂದಲಿ ಸೃಜಿಸ ಪೇಳಿದ |ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಸರ್ವರೊಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿ |ಭೂಮಿಯೊಳು ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸ |ತಾಮಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸು |ಧಾಮಸಖಿಗತಿ ದುರ್ಗತಿಗಳನು |ಈ ಮರುಳು ಜನರಿಗೀಯುತ |ನೀ ಮಡಿವಂತನು ಎನಿಸುವೆ ಲೇಸುತ್ರಾಮಾ ವರಜ ಬಲು ಸೋಜಿಗವೊ ಇದು |ವ್ಯೋಮನ ದೀಪದ ನೀ ಮಾಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆಯೋಮರಳ್ಯೊಬ್ಬರು ಪೇಳುವರುಂಟೇ 1ಪುಂಡರೀಕದಳಾಕ್ಷ ತನ್ಮಾತ್ರಾ ದೂರ |ಪಾಂಡುರಂಗಘ ಕಕ್ಷಗಾಂಗೇಯಗೀತ |ಪಾಂಡುನಂದನ ಪಕ್ಷದರಚಕ್ರಪಾಣಿ |ಪುಂಡ ಕೌರವ ಶಿಕ್ಷ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷ |ಕುಂಡಲೀಶ ಶಯನ ವಿದುರಸಖ| ಮಾ-ರ್ತಾಂಡ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಹರಿವು|ದ್ದಂಡ ಮಹಿಮನೆ ಕಂಡ ಕಂಡವ |ರಂಡಲೆಯ ಯನ್ನ ಶರೀರವು ||ಬೆಂಡು ಆಯಿತು ಕಾಣೆ ಕಾಯ್ವರ |ಜಾಂಡೋದರ ನಿನ್ನುಳಿದು ಓರ್ವರ |ದಂಡಿಸದೆ ಬರುತಿಪ್ರ್ಪ ಜನ್ಮವ |ಖಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವುಳಿಸೊ ||ಮಂಡೋದರೀವಲ್ಲಭಶಕಟ ಪ್ರ |ಚಂಡ ಮುರಾದಿಖಳಕುಲಾಂತಕ |ದಂಡಾತ್ಮಜ ರಕ್ಷಕಹರಿಮೇ |ಷಾಂಡಜ ಸಂಹರ ಕರುಣದಿ ನೋಡೋ2ಧರಣಿಯೊಳಗಿನ ರಾಯರೆಂಬುವರು ವೇಷಕಾ |ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಹು ದ್ರವ್ಯವಿತ್ತಿನ್ನು ವೇಷವ |ತರಲಿಗೊಡರೆಲೊ ದೇಹ ಬಹು ತಾಳಿ ಬಂದೆನೊ |ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆಜೀಯ| ಸಾಕೆನ್ನೂ ಮಾಯಾ- ||ವರನೆ ಅಟವು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೊಡ- |ದಿರೊ ನಾ ಬಲ್ಲೆನೊ ಕುಡಿದ ಸ್ತನ - ಪಯ |ಶರಧಿದ್ವಿಗುಣವು ಯನ್ನ ಅಸ್ಥಿಯು |ಗಿರಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿಹ್ಯವೊ ಇಂತಿ |ಕರೆ ಕರೆಯ ನಾನಾರಿಗುಸಿರಲಿ |ಸುರಪತಿಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲ |ತರುಣಿ ಸುತ ಧನ ಪಶು ಎಂಬುವ ಈ |ಪರಮಮೋಹದ ಮಡುವೋಳ್ಬಿದ್ದು ||ಹರಿನಿನ್ನೊಂದಿನ ಸ್ಮರಿಸಿಲ್ಲವೋ ನೀ |ನರಿಯೆ ನಿಂತ್ಯಲ್ಲವೋ ಪರತರ |ಕರಿವರದಿ ಮ್ಯಾಲೆನರಿದದು ಮಾಡುವ - |ದರಿ ಕರಿಷಂಡ ಮೃಗೇಂದ್ರ ಪರಾಶು || ಶರಣು 3
--------------
ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರು
ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ3ಅಲ್ಪಮನುಜರಿಗಾಲ್ಪರಿಸಬ್ಯಾಡೊ ಹರಿಯೆ ಪಕಲ್ಪತರುಸಮ ನೀನಲ್ಪಜನತತಿಗೆ ಅ.ಪಕಲ್ಪತರು ನೀನೆಂದು ಸಂತಸದಿಅನುದಿನಸ್ವಲ್ಪವಾದರು ಮನದೊಳಗೆ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡದವನಾ 1ಅನ್ಯದೇವರನಾಮ ಮನ್ನದೊಳು ನೆನೆಯದೆನಿನ್ನ ಚರಣವನು ನೆರೆನಂಬಿದವನಾ 2ಅನ್ಯರನು ಯಾಚಿಸದಿಪ್ಪ ನರನಾ 3ಮಧ್ವದ್ವೇಷಿಗಳೊಡನೆಬದ್ಧದ್ವೇಷವಮಾಡಿಮಧ್ವರಾಯರಪಾದ ಪೊಂದಿ ಇರುತಿಹನಾ 4ನಾಥ ನಿನ್ನದುಪಾದಪಾಥೋಜಯುಗವನುವ್ಯೂಥದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಪೊರೆನೀ ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲರಾಯ ಸತತಾ 5
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಬಾಯಂದು ಕರೆವೆನೊ ದೇವ ನಿನ್ನಮಾಯಿವೈರಿಮಧ್ವರಾಯರ ಪ್ರೀಯನೆ ಪರಾಮ ನಿರಾಮಯಮಾಮನೋಹರಶೌರಿಸೋಮಧತಾರ್ಚಿತ ಸಾಮನುತಾ ಭೂಮಿಜಲೋಲಬಾರೊಸಾಮಜಪಾಲ ಬಾರೊಕಾಮಿತ ಶೀಲ ಬಾರೊತಾಮಸಕಾಲಪ್ರೇಮದಿ 1ಬಿಸಿದಾಭಾಸ್ಪಸನ ಮಾನಸಗೆಅಸುರವೈರಿಕುಸುಮಶರ ಪಿತಸುಮನಸವಂದಿತಾಅಸಮ ಶೂರ ಬಾರೊ ವಸುಧಿಧರ ಬಾರೊವ್ಯಸನಹರ ಬಾರೊಅಸುರವೈರಿಕುಶಲದಿ 2ನಂದನ ಕಂದನೆಇಂದಿರೆಮಂದಿರಸುಂದರ ಶಿರಿ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಮಂದರಧರಬಾರೋ ಚಂದಿರಮೊಗ ಬಾರೊಛಂದದ ದೈವ ಬಾರೊ ಇಂದಿನ ಎನ್ನ ಮನಸಿಗೆ 3
--------------
ಸಿರಿಗೋವಿಂದವಿಠಲ
ಶ್ರೀಹರಿಸಂಕೀರ್ತನೆ6ಅಚ್ಯುತಅಮರಾರ್ಚಿತ ಮುನಿವಂದಿತಅಚ್ಯುತಅಮರಾರ್ಚಿತಪದಾಸರವಿಜಯ ಭೂಸುರಗಣಪ್ರಿಯಶೇಷಾದ್ರಿಗಿರಿನಿಲಯ 1ಪರಮಪುರುಷಪರಮಪ್ರಕಾಶಕರುಣಾಬ್ಧಿಶಶಿ ರಮೇಶ 2ದುರಿತವಿದೂರ ಶರಣು ಸುಖಂಕರಪುರಂದರಪರಾತ್ಪರ3ಸುಜನಸಂಜಾತ ಕುಜನಕುಠಾರಭಜಿಪರ ಭಯವಿದೂರ 4ಭಕ್ತ ನಿಸ್ಸೀಮ ಮುಕ್ತಿಗೆಸೋಮಭಕ್ತಾಂತರಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ 5
--------------
ರಾಮದಾಸರು
ಶ್ಲೋ||ಮಣಿಮಂತ್ರೌಷಧವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಲಿಮಾಯಾಮೋಹದೊಳ್ ಸಿಕ್ಕಿ ತಾಮಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ವಿಭೂತಿಯೆಂಬಯ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಧರಾಗೆಲ್ಲಿಯುಂಎಣೆಯಾರಿಲ್ಲೆಮಗೆಂದು ಮೋಹಿಸುವ ಈ ಮೂಢಾತ್ಮರಂ ಬೇಗದಿಂಗುಣಮೂರೊಂದಕೊುದು ಪಾಲಿಸುಗೆ ಗೋಪಾಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಂಮತಿಹೀನನಾಗದಿರೊ ಓ ಜೀವಾಮತಿಹೀನನಾಗದಿರೊ ಪಸುತರ ತನುಧನಗಳ ಹಿತವೆಂದು ನಂಬಿ ನೀ ಅ.ಪಶೃತಿ ಮತಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಷಯವೆಗತಿಯೆಂದು ನೆಚ್ಚದಿರೊ ರಾಗದ್ವೇಷಯುತರ ನೀ ಮೆಚ್ಚದಿರೊ ನಿನ್ನ ತೋರದವ್ರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚದಿರೊ ಓ ಜೀವಾ 1ಪರಿಭವವ ಮಾಡುವ ಪರಸೇವೆಗೆಳಸುವಸಿರಿಯ ನೀ ಬೇಡದಿರೊ ಕಾಮುಕನಾಗಿಪರಸತಿಯ ನೋಡದಿರೊ ಮುಂದುಗೆಡಿಪಪರಧರ್ಮವ ಕೂಡದಿರೊ ಓ ಜೀವಾ 2ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೊಳಾರ್ಯ ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟುಕಾರ್ಯದೊಳ್ಬೆರೆಯದಿರೊ ಮನದಿಮಾತ್ಸರ್ಯದೊಳ್ ಕೊರೆಯದಿರೊ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾರ್ಯನ ಮರೆಯದಿರೊ ಓ ಜೀವಾ 3
--------------
ಗೋಪಾಲಾರ್ಯರು
ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :ಶ್ಲೋಕ :ಪದ :
--------------
ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರು