ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀಭೂತರಾಜರು (ಭಾವೀರುದ್ರರು) ಅಲಘು ಮಹಿಮ ಭಾವೀ | ತ್ರಿನಯನಾಮಲಿನ ಮನವ ಕಳೆಯೋ ಪ ಅಲಘು ಮಹಿಮ ಭಾವೀ ಮರುತಜಲಜ ಪಾದಕ್ಕಳಿಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅ.ಪ. ಅಧರ ಕುಸುಮ ಬಂಧೂಕ ಭಾಸ 1 ಚಾಪ ಶರವು ಕರದಿಅದುಭುತಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣನವಿಧಿತ ಮಹಿಮನಾಗಿ ನಮಿಪ 2 ಕರ್ಣ ಭೂತ ಮುಖ್ಯಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಭೂತಗಣಧೀಶನಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ ನಾಮ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವ 3 ಕರ ತ್ರಿಶೂಲಿಮಣಿವೆ ಹರಿಯ ಭಕ್ತ ಮೌಳಿ4 ಸ್ವಾಪ ಮುನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಉಪಾಂಸ್ವನೇಕ ಉಚ್ಚರೀಸಿಗೋಪತಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಸುಪಾದ ಭಜಿಸೆ ಪೋದೆತ್ವರ್ಯ 5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು