ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭವ ಕೊಳ್ಳವ ಬೀಳದಿರೊ ಪ ಹರುಷ ವಿಷಾದವು ಮನಸಿನದೆಂಬರೆ | ಮನಕೆ ತಗುಲಿತೆಂತಾ || ಸ್ಪರಿಶ ಶಬ್ದವು ರೂಪವು ರಸ ಗಂಧದಿ | ತೋರಿತು ಭ್ರಾಂತೀ1 ಹಸಿವು ತೃಷವು ಜೀವನದೆಂಬರೆ ಜೀವನಕದು ಉಂಟೇ || ವಿಷಯ ಸುಖವು ಕಳೆದಾನಂದದ ಬೋಧದೊಳಗುಂಟೇ 2 ಜರೆ ಮರಣವು ತನುವಿನದೆಂಬರೆ | ತನುವದು ಒಂದಲ್ಲಾ || ಚಿನುಮಯ ಭವತಾರಕನೊಲಿದರೆ ಶೇಡೋರ್ಮಿಗಳೇನಿಲ್ಲಾ 3
--------------
ಭಾವತರಕರು
ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ನೀ ಕುಂತೀ ಪ ಪರಮನು ಕೇಳಿದರೇನಂತೀ ಕೆಟ್ಟ ನರಕದೊಳಗೆ ಯಮಬಾದಂತೀ ಅ.ಪ ಅಜನನು ಬೆರೆಯಲು ಬೇಕಂತೀ ಆದು ಭಜನೆಗೆ ಬಾರದು ಯಾಕಂತೀ ನಿಜವೊಂದಿಲ್ಲದೆ ನೀಕುಂತೀ ಆದ ಭಜಿಸಿ ನೋಡದೆ ಸುಮ್ಮನ್ಯಾಕ್ಕುಂತೀ 1 ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹೀಗಂತೀ ನಿಜ ಬೋಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಕೀ ಭ್ರಾಂತೀ ಭೇದಿಸುವನು ಸೂರ್ಯನಕಾಂತಿ ನಿಜ [ದಿಂದ]ತುಲಸಿರಾಮನೆ ಗುರು ವೇದಾಂತಿ 2
--------------
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಹೋಬಲದಾಸರು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಜಗದೊಳಗೆ ಭವದಿ ಬಂದಿರೆ ಬಳಿಗೆ |ನರನಲ್ಲಾ ನರನಲ್ಲಾ ಗುರುವರ ಪರನು || ನರನಲ್ಲ ನರನಲ್ಲಪ<?xmಟ veಡಿsioಟಿ='1.0' eಟಿಛಿoಜiಟಿg='uಣಜಿ-8'?>ಅಲ್ಲಹುದೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತೀ ||ಗುರುವಿಂದಲ್ಲದೆ ಆಗದು ಶಾಂತೀ || ನರನಲ್ಲ ನರನಲ್ಲ1ತಮ್ಮಂತಲೆ ನೋಡುವರು | ದೇಹದಹಮ್ಮಿಂದಲೆ ಕೆಡುತಿಹರೂ || ನರನಲ್ಲ ನರನಲ್ಲ2ಭ್ರಾಂತದ ಮಾತೂ ಗುಹ್ಯೇಕಾಂತದಿ |ಇಹುದೇನೋ | ನರನಲ್ಲ ನರನಲ್ಲ3ಗುರುಶಂಕರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೆ ಎಂದೊದರಿತೊಶ್ರುತಿನಿಯಮಾ || ನರನಲ್ಲ ನರನಲ್ಲ4
--------------
ಜಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯನವರು