ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಡಕೊ ನಿಜಗುರುತಾ ನಿಜಗುರುತಾ ಪಡೆವದಿದೆ ನಿಜ ನೀ ಗುರುತಾ ಧ್ರುವ ಸಾಧಿಸಿ ಗುರು ಗುರುತಾ, ಸಾಧಿಸಿ ಗುರು ಗುರುತಾ ಅದೇ ತುಂಬೇದ ಜಗಭರಿತಾ 1 ಮನ್ನಿಸೆ ತಿಳಿ ತ್ವರಿತಾ ಮನ್ನಿಸಿ ತಿಳಿತ್ವರಿತಾ ನಿನ್ನದಲ್ಲಿದು ಹೊರತಾ 2 ತರಣೋಪಾಯದ ವರತಾ ತರಣೋಪಾಯದ ವರತಾ ಗುರುಕರುಣದ ದಯಗರತಾ 3 ಪರಮ ಙÁ್ಞನಾಮೃತಾ ಪರಮ ಙÁ್ಞನಾಮೃತಾ ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಮನೋಹರಾ 4
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು