ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೀನು ನಾನಾಗಿಹೆ ದೇವರೆನೀನು ನಾನೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವೆ ದೇವರೆಪನಿನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ ನಾನಿನಗೆ ಮೈಯನೊರೆಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ವಸ್ತ್ರವುಡಿಸುತ್ತೇನೋ ದೇವರೆನಿನಗೆ ಭಸಿತ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೋ ದೇವರೆ1ನಿನಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ಅಕ್ಷತಿಡುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ತುತ್ತುಗಳುಣಿಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ನೀರ ಕುಡಿಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ2ನಿನಗೆ ಬಾಯ ತೊಳೆಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ವೀಳ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ಶರಣು ಮಾಡುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ ನಾನಿನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ3ನಿನಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ ನಾನಿನಗೆ ಮಲಗಿಸುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆನಿನಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ ನಾನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಡುತ್ತೇನೊ ದೇವರೆ4ನಿನ್ನನರಿವರಿಲ್ಲ ದೇವರೆ ಕೇಳುನಿನ್ನನರಿವಗೆ ನೀನೇ ದೇವರೆನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿದಾನಂದ ದೇವರೆ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಿರಲೋ ದೇವರೆ5
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು