ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹಂಭಾವಬಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭಾವಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭ್ರಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮತನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮತಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮತಿಯ ( 2 , 1 )
ಅಹಂಮತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮತ್ವ ( 2 , 1 )
ಅಹಂಮಮತಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮಮತಾವೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಮಮಯೆಂಬುವುದ ( 1 , 1 )
ಅಹಮಿಥ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಮಿಂದ್ರರು ( 1 , 1 )
ಅಹಮೂಷಕ ( 1 , 1 )
ಅಹಮೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಹಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಹಮ್ಮದನಾಗ್ವದೇಕರ್ಬಲ ( 1 , 1 )
ಅಹಮ್ಮಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹರರ್ಹಮನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರಹ ( 5 , 2 )
ಅಹರಹದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರಹರ ( 1 , 1 )
ಅಹರಹರ್ ( 2 , 2 )
ಅಹರಹರ್ಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರು ( 1 , 1 )
ಅಹರ್ನಿಶಿ ( 5 , 2 )
ಅಹರ್ನಿಶಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರ್ನಿಶಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹರ್ನಿಶಿಯಲಿದೇ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಳ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಳಿಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಾ ( 5 , 5 )
ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೆ ( 3 , 3 )
ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೆಯ ( 18 , 14 )
ಅಹಲ್ಯೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೆಯರು ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೆಯು ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೋದ್ದರಣ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೋದ್ದಾರಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೋದ್ದಾರಣ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧರಣಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಣ ( 2 , 2 )