ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚೈತ್ರಮಾಸದಿ ( 1 , 1 )
ಚೈತ್ರಮಾಸವೆ ( 1 , 1 )
ಚೈತ್ರಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯನಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯಮಥನ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆಪುತ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯಹರಾದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಚೈದ್ಯಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಚೈಲ ( 2 , 1 )
ಚೈಲಆಗಸದೊಳು ( 1 , 1 )
ಚೈಲದಿ ( 1 , 1 )
ಚೈಲಹರಣ ( 1 , 1 )
ಚೈಲಾ ( 1 , 1 )
ಚೈಸಿದ್ದೇನೆ ( 1 , 1 )
ಚೊಕಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕ ( 26 , 16 )
ಚೊಕ್ಕಚಿನ್ನದ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಟ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಟಿಂಬು ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುವನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕನೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಪಾನಕವನ್ನುಮಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಮನವೀಯೊ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕವಿಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಸತಿಯು ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಸುಕಂದನ ( 1 , 1 )
ಚೊಕ್ಕೆಲರು ( 1 , 1 )
ಚೊಂಗೆಭೂತಲದ ( 1 , 1 )
ಚೊಗೆಯ ( 2 , 2 )
ಚೊಂಚರು ( 1 , 1 )
ಚೊಚ್ಚಲಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಚೊಚ್ಚಲಾಕಳು ( 1 , 1 )
ಚೊಚ್ಚಿಲ ( 2 , 2 )
ಚೊದನೆಯ ( 1 , 1 )
ಚೊಲ್ಲೆಯದ ( 1 , 1 )
ಚೊಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಚೊಳಂಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಚೋಕ ( 1 , 1 )
ಚೋಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ಚೋಜಿಗದಮತ್ಪುರದಸತಿಯರನುವೋಜಿಗಲಿಸಿದಭೌದ್ಧನಾ ( 1 , 1 )
ಚೋತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಚೋದಗೊಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಚೋದಿಗವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಚೋದಿಪನಪ್ಪ ( 1 , 1 )