ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಆನಂದನಿಲಯ ವಿಠ್ಠಲನೆ |
ನೀನಿವಳ ಸಲಹಬೇಕೊಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆ ದೇವ |
ಮೌನಿಮಧ್ವರ ಹೃದಯಾ ಪ
ಪಾದ ಸೂಸಿ ಸೇವಿಪಳೋ |
ವಾಸುಕೀಶಯನ ಮ |
ಧ್ವೇಶ ತವಪದ ಕಮಲದಾಸಳೆಂದೆನಿಸುತ್ತ |
ನೀ ಸಲಹೊ ಹರಿಯೇ 1
ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ |
ವಿದ್ಯೆಯಲಿ ಚಾತುರ್ಯಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೇ ಬರುವ |
ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಸರ್ವಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ತವ ಸೇವೆ |
ಎಲ್ಲ ಇವು ಎಂಬಂಥಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು |
ಉದ್ಧರಿಸೊ ಹರಿಯೇ 2
ಭವ ಕಳೆಯೋಈರ ಕರುಣಾ ಪಾತ್ರ |
ಗೌರಿಪತಿ ಶಿವವಂದ್ಯಗೌರಿದೇವಿಯ ಅಭಯ |
ತೋರ್ದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲೀ3
ಪತಿಸೇವೆ ಇತ್ತಿವಳ |
ಕೃತಕಾರ್ಯಳೆಂದೆನಿಸುಹಿತಮಿತ್ರ ಪಿತೃಮಾತೃ |
ಬಂಧು ಬಳಗದಲೀ |
ಕೃತಿಪತಿಯು ಸರ್ವರಲಿ |
ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿಹನೆಂಬಮತಿಯಿತ್ತು ಸಲಹಿವಳ |
ಗತಿ ಪ್ರದನೆ ಹರಿಯೇ 4
ಗುರುಧರ್ಮ ಗುರುಸೇವೆ |
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿಂದಚರಿಪ ಸನ್ಮತಿಯಿತ್ತು ಕರುಣದಲಿ ಕಾಯೋಗುರುವಂತ ರಾತ್ಮನನ |
ತೋರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆಪರಮ ಪುರುಷನೆ ಗುರು |
ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಾ5

--- ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು