ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಿಸೋ ನಮ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಿಸೋ ಪ
ಪಾರರಹಿತ ಭವಪಾರಾವಾರದಿ ಬಲು ಘೋರತಾಪವು
ಮೀರಿತೋ ಭವದೂರ ನಿತ್ಯೋದಾರ ಕರುಣದಿ ಅ.ಪ
ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನರ್ಚಿಸದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಖ
ಕಳತ್ರ ನಿವೇಶ ತನುಜ ಮಾಯಾ
ಪಾಶದೊಳಗೆ ಶಿಲ್ಕಿ ಗಾಸಿಯಾದೆನು ಜಗದೀಶ ನಿಖಿಲಸು
ರೇಶ ಕಮಲಫಲಾಶನಯನ ದಿ
ನೇಶಶತ ಸಂಕಾಶ ವ್ಯಾಘ್ರಗಿರೀಶ ಭವಭಯ
ಪಾಶ ಹರಪರಮೇಶ ವಂದಿತ 1
ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವಿದ ಭೂತ
ಸೋಹಮೆಂಬುವ ಬಲು ಮೋಹದಿ ಸಿಲುಕಿ ದಾ
ಸೋಹಮೆನ್ನದೆ ದೈವ ದ್ರೋಹಿಯಾದೆನು ವಿದೇಹಜಾವರಿ
ಗೂಹ ನೋಚಿತದೇಹ ವಿಜಿತ ವಿ
ದೇಹ ಖಗವರವಾರಶುಭಪರಿವಾಹ ನಿಖಿಲ ನಿ
ರೀಹ ಲೋಕವಿಮೋಹನಾಚ್ಯುತ 2
ಗುರುಹಿರಿಯರ ಮರೆದು ಗರ್ವದಿ ಧರ್ಮಾವ
ಚರಣೆಯ ನೆರೆತೊರೆದು
ಜರಿದು ದುರ್ಗತಿಗೆ ನಾ
ಗುರಿಯಾದೆನು ಹರಿ ಪರಮಪುರುಷ ಪಾವನ
ಚರಣ ಸುಗುಣಾ ಭರಣ ದೀನೋ
ಭವ ಸಂಹರಣವಿಶ್ವಂ
ಭರಣ ಪುಲಿಗಿರಿ ವರದವಿಠಲ 3

--- ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು