ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು
ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು |
ಗೋಪಾಲರಾಯಾ ಪ
ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಕಳೆದು |
ಶ್ರೀ ಪತಿಯ ತೋರಿಅ.ಪ.
ಕಾಮಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಸೀಮೆ ಮೀರುತ ಚರ್ಯಕಾಮಿಸುತ ಮನ್ಮನದ ಸೀಮೆಯೊಳು ನೆಲೆಸೀ |
ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಳಿದು ಭೂಮಗುಣಿ ಸುಸ್ತವನಕಾಮನಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಧ ಸ್ತೋಮದಂತಿಹುದೊ 1
ಕರ್ಮ ಕೆಸರ ಕಳೆಯುತಲೀ 2
ಭಕ್ತಿಸಾಕಾರಿ ಹರಿ |
ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿಗಳವ್ಯಕ್ತಗೈವುದು ಮನದಿ ತ್ಯಕ್ತದೋಷಾದಿ |
ಗುಪ್ತ ಮಹಿಮಾ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲನವ್ಯಕ್ತ ಕಾಣುವ ಹದನ ಬಿತ್ತರಿಸೊ ಕರುಣಾ 3

--- ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು