ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಕರುಣಿಸು ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ
ಚರಣವ ನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀಪತಿಯೇ ಪ.
ಕರುಣಿಸು ವರಗುಣಾಭರಣಸೇವಕ ಭಯ
ಹರಣನೆ ಸುವಂದ್ಯಚರಣನೆ ರಘುವರ ಅ.ಪ.
ಸುರರು ನಿನ್ನ
ಚರಣವೇಗತಿಯೆಂದಿಹರು
ಸರಸಿಜೊದ್ಬವೆ ನಿನ್ನ ಉರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೆ
ಪರಮಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಪೊರೆಯೆನ್ನ ಕೈಪಿಡಿದೆತ್ತಿ 1
ಅಂಗಜಜನಕನೆ ನಿನ್ನ
ಪಾದಂಗಳ ನಂಬಿರುವೆನ್ನಾ
ಕಂಗಳಿಗಾನಂದ ಪೊಂಗುವಂದದಿ ಶ್ರೀ
ರಂಗನೆ ದಯಾಪಾಂಗನೆ ಮೈದೋರು 2
ವರಶೇಷಗಿರಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನಿಜ
ಶರಣರ ದಾಸ್ಯದೊಳಿರಿಸೆನ್ನ
ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿವೆನು ಭರಿಸೆನ್ನ ದೊರೆ ನೀನು
ದುರಿತ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೆಂಬೆನು 3

--- ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬಾ