ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ3ಅಲ್ಪಮನುಜರಿಗಾಲ್ಪರಿಸಬ್ಯಾಡೊ ಹರಿಯೆ ಪಕಲ್ಪತರುಸಮ ನೀನಲ್ಪಜನತತಿಗೆ ಅ.ಪಕಲ್ಪತರು ನೀನೆಂದು ಸಂತಸದಿಅನುದಿನಸ್ವಲ್ಪವಾದರು ಮನದೊಳಗೆ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡದವನಾ 1ಅನ್ಯದೇವರನಾಮ ಮನ್ನದೊಳು ನೆನೆಯದೆನಿನ್ನ ಚರಣವನು ನೆರೆನಂಬಿದವನಾ 2ಅನ್ಯರನು ಯಾಚಿಸದಿಪ್ಪ ನರನಾ 3ಮಧ್ವದ್ವೇಷಿಗಳೊಡನೆಬದ್ಧದ್ವೇಷವಮಾಡಿಮಧ್ವರಾಯರಪಾದ ಪೊಂದಿ ಇರುತಿಹನಾ 4ನಾಥ ನಿನ್ನದುಪಾದಪಾಥೋಜಯುಗವನುವ್ಯೂಥದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಪೊರೆನೀ ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲರಾಯ ಸತತಾ 5

--- ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು