ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13973 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 363286 ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.

ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಪಾಲಿಸೊ ಎನ್ನ ಗಣಪತಿಯೆ ಪ
ಆಲಿಸು ಎನ್ನ ವಿe್ಞÁಪನೆಯನು ನೀಂ ಅ.ಪ
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪೋಷಣ
ಶೇಷಾಭರಣ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮನೆ 1
ಅಂಬಾಸುತ ಹೇರಂಭ ನಿನ್ನಯ ಪಾ-
ದಾಂಬುರುಹವ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ಜೀಯ 2
ಗುರುರಾಮವಿಠಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆ ಕೊಡು ಕರುಣವಾರಿಧಿಯೆ3

--- ಗುರುರಾಮವಿಠಲ