ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಬಾಲೆಯರು ನಿನ್ನ ಲಾಲಿಸುವರೋ
ಸೋಲದಿರು ಮನವ ಗೋಪಾಲ ಪ
ಲೋಲತನದಿ ಬಾಲ ನಿನಗೆ
ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಅ.ಪ
ಪೊಂದಲೋಸುಗ ಸುಂದರಿಯರು
ಸಂದು ಮಾಡುವರೊ ಮುಕುಂದ
ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ
ಗಂಧ ಪೂಸುವರೊ ಗೋವಿಂದ 1
ಓರೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದ
ಸೂರೆಗೊಳುವರೊ ನಾರೇರು
ಕೋರಿಕೆಯನು ಮೀರಿದರೆ ನೀ
ದೂರು ಮಾಡುವರೊ ಮುರಾರೆ 2
ಮುರಳಿನಾದವ ಮಾಡೆ ನಿನ್ನ
ತೆರಳ ಬಿಡರಿವರು ಮನೆಗೆ
ಸರಳನೆಂದು ಅರಿತು ನಿನ್ನ
ಮರುಳು ಮಾಡುವರೊ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 3
ಎನ್ನ ಮನವನು ತಿಳಿಯುವುದಕೆ
ಕನ್ಯೆಯರಿಗಳವೇ ಪೇಳಮ್ಮ
ಇನ್ನು ಪೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಪ್ರ
ಸನ್ನಳಾಗಮ್ಮ ಯಶೋದೆ 4

--- ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥರು