ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

4. ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರ ಹಿಂದಿಮಿಶ್ರಿತ ಕೃತಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ ಧ್ಯಾನಕರೋರೆ
ಸಾನುರಾಗಯುತ ಮಾನಸ ಮೇರೆ ಪ
ಮದಪರಿಪೂರಿತ ಹೃದಯ ಸುನೋರೆ
ಸದಯ ಹೃದಯ ಪರಿಪದಮಿಳನಾರೆ 1
ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಉಪರಾಮ ಕರೋರೆ
ರಾಮಾನಾಮ ಜಪಕಾಮು ಕರೋರೆ 2
ದೇಹಗೇಹಧನ ಮೋಹನಲೇರೆ
ಶ್ರೀಹರಿಚರಣ ಕಾಂಹಿ ಚಲೇರೆ 3
ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಹು ಶತ್ರು ಕು ಮಾರೆ
ವೃತ್ರ ವೈರೀಸುತ ಮಿತ್ರನಗಾರೆ 4
ಭಂಗ ಜನ ಸಂಗ ನ ಕರೋರೆ
ಮಂಗಳಾಂಗ ನರಸಿಂಹ ಭಜೋರೆ 5
ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಭಲಾರೆ
ಮೋಕ್ಷದಾತ ಕಮಲಾಕ್ಷಕು ಲಾರೆ 6
ದಾಸ ಲೋಕ ಸಹವಾಸ ಕರೋರೆ
ವಾಸುದೇವ ನಿಜದಾಸಕು ಹೋರೆ 7
ಶ್ರೀಪುಲಿಗಿರಿವರ ಭೂಪ ಮುರಾರೆ
ಶ್ರೀಪತಿಘನ ಚಿದ್ರೂಪಕ ಹೋರೆ8
ಪರಮಪುರುಷ ನರಹರಿ ಕರುಣೀರೆ
ವರದವಿಠಲ ಕರಿವರ ಧಣೀರೆ 9

--- ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು