ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ವ ಬನ್ನಿರೊಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನರಾತ್ರಿಯೊಳ್ಪಕಿರಣದಲಿ ರಾಹುಕೇತು ಕಲೆಯಿರೆಗ್ರಹಣವೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕಾಲವೂಅ.ಪ|
ಸೋಮನನು ಶಿಶುತನದಿ ರಘುಪತಿಕಾಮಿಸಿದ ಕೈಯಾಟಕೆಕಾಮಹರ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಉಡುಗಣದಪತಿಚಂದ್ರನ1ದಕ್ಷಸುತೆಯರ ವರಿಸಿ ಚಂದ್ರನುಇಷ್ಟವಿಡೆ ರೋಹಿಣಿಯೊಳುದಕ್ಷಶಾಪದಿ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಿಕ್ಷಯಿಸಿ ಕಾಣನಮವಾಸೆಯೊಳ್2ಏರುತೇರುತ ಕಳೆಯ ತೊರೆವಧಾರುಣಿಗೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದೀವಾರಿಧಿಗೆ ಭರತಿಳಿತ ಚಂದ್ರನುತೋರೆ ಅಸ್ತಮ ಉದಯದೀ3ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸತಿಯಿಂದ ತನಯನಪಡೆದು ಹೆಸರಿಡೆ ಬುಧನೆಂದೂಶಶಿಯ ವಂಶಕೆ ಆದಿಯಾದನುನವಗ್ರಹಾದ್ಯರೊಳ್ ನಿಂದರೂ4ಧರೆಗೆ ದ್ವಯ ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದೊಳಿರೆಎರಡು ಅಯನೊಂದು ಮಾಸಕೆಮರವು ಹುಲು ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಯಅಮೃತ ಕಿರಣದಿ ಬೆಳೆಸುವ5ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಿ ಸ್ನಾನಗೈಯುತದಾನ ಧರ್ಮವ ಮಾಡುತಮೌನದಲಿ ಗೋವಿಂದನಂಘ್ರಿಯಧ್ಯಾನಿಸಲು ಫಲವಕ್ಷಯ6

--- ಗೋವಿಂದದಾಸ