ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13973 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 363286 ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.

ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೃಪಾ - ಸಾಗರ ಜನ - ಪಾ -ಪೌಘ ದೂರ ತೇ ನಮೋನಮೋ ಪಮಾಗಧರಿಪು ಮತಸಾಗರಝಷಸಮಾ-ಮೋಘ ಮಹಿಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಅ.ಪದಾರಿತ ಪರಮತವಾರಣತತಿಪರಿ-ಧಾರುಣಿ ಸುರವರ, ಧೀರ ನಮೋ 1ಶೋಧಿತ ಹರಿಮತ, ಮೋದಿತಸುರ, ಸಂ -ಪಾದಿತ ಹರಿಪದ, ದೇವ ನಮೋ 2ಕೋವಿದಕುಲ ಸಂಭಾವಿತ, ನಿಜಜನಜೀವಪ್ರದ, ಹೇ ಪಾಲಯ ಮಾಂ 3ತಾಮರಾಸಾಲಿಯೆ ಪಾಲಯ ಮಾಂ 4ತಾತ! ಪಾಲಿತ ನಿಜದೂತ ನಮೋದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪದಪಾಥೋಜಭ್ರಮರತೇ ನಮೋ ನಮೋ5

--- ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು