ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ರಾಘವದೇವ ಬಿಡಬೇಡ ಕೈಬಿಡಬೇಡ ಪ
ಆಗಮಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಪಿಡಿದೆ
ಬಿಡಬೇಡ ಕೈಬಿಡಬೇಡ ಅ.ಪ
ಸೀತಾಕಾಂತನೆ ನಿನ್ನ ಭ್ರಾತಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸುತೆನ್ನ ಸನಾಥನೆನಿಸು 1
ನಂಬಿಬಂದ ವಿಭೀಷಣನನು ಬಲು
ಸಂಭ್ರಮದೊಳು ಲಂಕಾರಾಜನ ಗೈದ2
ಹನುಮನಂದದಿ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾರೆ
ಕನಿಕರದೆನ್ನೊಳು ಘನಮನ ಮಾಡು 3
ದುಷ್ಟಜನಕೆ ಭಯ ಶಿಷ್ಟಜನಕೆ ಜಯ
ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರಕಾವ ದಿಟ್ಟಹೆಜ್ಜಾಜೀಶ 4

--- ಶಾಮಶರ್ಮರು