ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಬಲ್ಲಿದರ ತಿಳಿವಾ ಬಲ್ಲವರ್ಗೆ ವಲಿವಾ
ಬಲ್ಲಿದರ ಆಪತ್ತಿಳಿದು ನಿಲ್ಲದೆ ತಾ ಬರುವಾ ಪ
ಪಾಂಡುಸುತನ ಕಾಯ್ದ ಪುಂಡರ ತಾನ್ಹೊಯ್ದು
ಉಂಡೆನೆಂಬೊ ಗೆಳೆಯಗೆ ಉಂಡು ಉಣ್ಣಿಸಿದಾ 1
ಗಜವರ ಕರೆದಾ ಅಜಮಿಳ ನೆನೆದಾ
ಭಜಕರ ಕಾಮಧೇನು ನಿಜಕರ ತೋರ್ದಾ 2
ಸಲ್ಲಲಿತ ಮನವಾ ನಿಲ್ಲದೆ ತಾನೀವಾ
ಬಲ್ಲಿದ ನರಸಿಂಹ ವಿಠಲ ಸಲ್ಲುವರ ಪೊರೆವಾ 3

--- ನರಸಿಂಹವಿಠಲರು