ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಜವದಿ ಪಾಲಿಸೊ ಪ್ಲವಗೋತ್ತುಮ ಮರುತಾ ನಂಬಿದೆ ನಿರುತಾ ಪ
ಅವನಿಶಾರ್ಚಿತ ಪವನಾತ್ಮಜ ಹನುಮಾ ಭವಸುರನುತ ಭೀಮಾ ಅ.ಪ
ಮಾರುತಿ ಅಂಜನ ಗರ್ಭದೊಳುದವಿಸಿ ವಾರಿಧಿಯುತ್ತರಿಸಿ
ಧಾರುಣಿ ಸುತೆಗತಿ ಹರುಷವಗೊಳಿಸಿದಿ |
ನೀ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿ
ನಾರಿಯ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ದುರುಳನ ಶಿರ ತರಿದಿ ಆ ನಾರಿವೇಷದಿ 1
ಅದ್ವೈತರ ನೀನಳಿಸುವಲೋಸುಗದಿ |
ಸದ್ಗುರುವರ ಜಗದಿ
ಮಧ್ಯಾಸದನ ಸತಿಯುದರದಿ ಜನಿಸಿದಿ |
ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ಪೊರೆದಿ
ಸಿದ್ಧಾಂತವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬದರಿಗೆ ನೀಪೋದೆ |
ಮದ್ವಾಭಿದಾನದಿ 2
ನಂಬಿದೆ ವೃಕೊಜಠರಾ
ದಶಶಿರ ಪುರನಾಥಾ
ಪತಿ ಶಶಿಕುಲಸಂಜಾತಾ 3

--- ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ