ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಕರ್ತನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ ಪ
ಇಪ್ಪನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 1
ಜಗವು ಇಪ್ಪದೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಮೃಗ ಖರೆ 2
ಇಂಬಾಗಿಹನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ತುಂಬಿ ಇಪ್ಪನೆಂಬೋದು ಖರೆ3
ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 4
ಇಲ್ಲೆಂಬೋದು ಖರೆ
ವಿಲ್ಲವೆಂಬೋದುಖರೆ 5
ವೇದತಂದು ವೇದನಿಗಿತ್ತಾತನೆ ಭೂಧರನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 6
ಬದ್ಧರೂಪನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 7
ಮಾಳ್ಪನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 8
ಎನಿಸಿದನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 9
ಪೊರೆವನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 10
ತಲಿಹ ವೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 11
ಯಂಬೋದು ಖರೆ
ಭವ ಖರೆ 12
ಹುದೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 13
ಮಗನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 14
ಕೇಳ್ವನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 15
ಬಂದನೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 16
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 17
ಹರಿನಾಮಕೆ ಹರಿಯದ ಪಾಪಿಗಳೀಧರೆಯೊಳಿ-
ಲ್ಲವೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 18
ಕರ್ಮ ಹರಿಸೇವೆಯನಿಪವೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 19
ನಿಜದ್ವಿಜರಹುದೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 20
ಬುಧರಿಗಿಲ್ಲವೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಖರೆ 21
ವರವೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಯುಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲವು ಇವು ವೇದೋಕ್ತಿಗಳ-
ಖರೆ 22
ಸದ್ಗುರುವರಬೇಕೆಂಬೋದು ಖರೆ
ಪರಮಸೌಖ್ಯವೆಂಬೋದುಖರೆ 23
ಖರೆ ಖರೆ
ಖರೆ ಖರೆ 24
ಖರೆ ಖರೆ ಖರೆ 25

--- ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗೋವಿಂದ