ದಾಸ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಕೀರ್ತನೆ

ಯಾರಿಗೆ ದಾರೋ ಗೋಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು
ಮಾರಿಯರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಪ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ದೇವಾ ನಿನ್ನುಳಿದು 1
ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಭವ
ಅಂಬುಜೆರಮಣಾ ನಿನ್ನುಳಿದು 2
ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಹರಿಯೇ
ಸಂಭ್ರಮದಾತ್ಮಗೆ ನಿನ್ನುಳಿದು3
ನರಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ
ಸರಸದಿ ಪರಹಿತವನ್ನುಳಿದು 4
ಹಿಡಿಯುವೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನೀಗ
ಪಡೆವೆನು ಸುಖವ ಕೇಶವನೇ5

--- ಕರ್ಕಿ ಕೇಶವದಾಸ